Nhựa PC

Polycarbonate là mt vt liu nhit do trong sut vi sc mnh tt và d cng và kh nang chng tác dng ni bt. Nó cung cp các tính cht c hc và vt liu cách din, s n dnh chiu cao và kh nang chng leo tuyt vi nht. do dai Polycarbonate và r~o nét quang hc làm cho nó l'y tng cho mt lot các ng dng. Và nó có th dc s dng trong nhit d t -130 ℃ dn + 130 ℃.

Tổng quan
PC sheet
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.125--1.9mm(trong cun) 915X 1830mm
2mm-10mm 1000mm x 2000mm
10mm-180mm 600mm x 1200mm

 

PC rod
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
2mm-100mm 1000mm

 

C'AC D`ONG IN CA DL
m~a hàng M`AU SC KT CU B MT D D`AY (mm)
DL210 M`AU GC 2 MT B'ONG V`A TRONG SUT 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/
0.375/0.5(DNG CUN)
0.3/0.5/0.7/0.8/1.0( dng tm )
DL310 M`AU GC có ma sát nh/ mt bóng 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/
0.375/0.5/0.76
DL410 M`AU GC có ma sát,mt bóng 0.25/0.3/0.375/0.5/0.76
DL420 M`AU GC dng ma sát va/ma sát nh 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/
0.375/0.5/0.76

 

h thng cách nhit chng cháy ca FDC
m~a hàng M`AU SC KT CU B MT D D`AY (mm)
DFC200 M`AU GC 2 MT/ MT B'ONG 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/
0.375/0.5(DNG CUN)
0.3/0.5/0.7/0.8/1.0( dng tm )
DFC300 M`AU GC có ma sát nh/ mt bóng 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/
0.375/0.5/0.76/1.0
DFC300B M`AU DEN có ma sát nh/ mt bóng 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/
0.375/0.5/0.76/1.0
DFC400 M`AU GC dng ma sát va/ma sát nh 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/
0.375/0.5/0.76/1.0
DFC400B M`AU DEN dng ma sát va/ma sát nh 0.1/0.125/0.175/0.25/0.3/
0.375/0.5/0.76/1.0

 

h thng ch^ong cháy kh^ong có ht halogen ca DEFC
m~a hàng M`AU SC KT CU B MT D D`AY (mm)
DEFC200B M`AU DEN ma sát nh/ mt bóng 0.05/0.08/0.1/0.125/0.175/0.25/
0.3/0.375/0.5/0.76
DEFC3010 M`AU GC dng ma sát va/ ma sát nh 0.05/0.08/0.1/0.125/0.175/0.25/
0.3/0.375/0.5/0.76
DEFC3010B M`AU DEN dng ma sát va/ ma sát nh 0.05/0.08/0.1/0.125/0.175/0.25/
0.3/0.375/0.5/0.76

Tên: polycarbonate
Màu sc bao gm: t nhiên (trong sut), màu sc khác
Các Loi: cun, tm, ng, h s

các lp bao gm:
1. PC (loi chng cháy)
2. PC (loi chng tia cc tím)
3. PC (loi trn thêm si thy tinh)

Sau khi th^ong qua phng pháp trn PC cùng vi si thy tinh d~a thay di tính nang ta dc loi PC vi d bn c hc, tính n dnh kích thc, d cng, tính chu nhit tt hn so vi PC th^ong thng , s dng l^au dài nhit d -40-120℃.
Dc tính ca PC d~a thay di tính nang.
1.Tính nang chng va dp vt tri, d cng cao.
2.Chu nhit tt, khó cháy.
3.Chng l~ao hóa.
4.Kh nang chng ma sát tt nhng h s ma sát cao.
5.Tính cách din rt tt.

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

 

Dc dim

u dim:
mnh m và cng và sc d do dai
tác dng cao kháng
Tt quang r~o ràng
D ch to
Thermoforms tt sau khi sy
D dàng d dung m^oi trái phiu
Kính din lp cho tang cng sc mnh và d cng

Nhc dim:
cang thng Poor nt
notch cao nhy
kháng Mang là chung
kháng UV là kh^ong tt

 

Các ng dng

phn sc mnh tác dng
Kin trúc kính
Ca s trn nhà, da tp trong sut
linh kin máy móc thit b bán dn
vt liu quang , vt liu ánh sáng, thit b y t

 

phn phn ch bin

 

Bn có cn dch v c^ong?
1. chuyên nghip di ng~u k thut báo giá cho bn
2. Máy gia c^ong chuyên nghip tùy chnh cho bn
3. Trc khi cung cp mu bn d xác nhn cht lng

 

Bng dliu