HIPS

HIPS có tính cách din khá cao, dc dùng rng r~ai trong mch din din t, tm cáchdin cao tn, vt liu cách din và ng dng din khí khác. Ch phm ca HIPS có kh nang chng va dp tt, d cng cao, d gia c^ong, d bóng cao, d nhum màu. Nócòn có th chu dc phn ng ca nhiu hóa cht nh: kim, mui, cn nng d thp, và nhiu loi hóa cht có tính axit. HIPS s dng nhit d t 0℃ dn +70℃.

Tổng quan

Tên ting anh: HIPS, (HIPS,High impact polystyrene)
Màu sc:Màu gc (màu trng)
Hình dng: Dng thanh, dng ming, dng tm, dng ng, dng d hình.

 

HIPS tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
0.3--2mm(in roll) W:600mm, any length
2--12mm 1200mm x 2400mm

 

HIPS gy
Dng kính (mm) Chiu dài (mm)
15mm-150mm 1000mm

Chú thich:
--- Kích thc, màu sc khác có th dt làm.
--- Dung sai ca chiu dài, chiu rng, d dày, dng kính có th do thc t sn xut mà có s chênh lch.
--- Màu sc và chng loi có th dt làm.

--- HIPS (Loi chng cháy)
--- HIPS (Loi chng tia cc tím UV)
--- HIPS (Mt mt hoa van da sn/hoa van hình kim cng)

 

Dc dim

Giá thành thp
D to hình
Có th s dng dc nhit d thp dn -29℃.
Kh^ong b an mòn hóa hc hay to khói dc khi dt cháy.
D dàng in n.
Tính n dnh vi nhit thp, kh nang chu nhit kh^ong cao.

 

Các ng dng

phn y t
V ngoài d din gia dng, vt dng hàng ngày, d chi,…
Bình cha liu máy ép thi, vt dng rng, chai,…
Máy do dng nh, diu hòa, b phn bên trong ca ti vi.

Bn có cn dch v c^ong?
1. chuyên nghip di ng~u k thut báo giá cho bn
2. Máy gia c^ong chuyên nghip tùy chnh cho bn
3. Trc khi cung cp mu bn d xác nhn cht lng

 

Bng dliu

hips Bảng thuộc tính