Đá tổng hợp DUROSTONE

Nhit d cao tm composit si thy tinh là mt vt liu composite dc làm bng si thy tinh và nha bn c hc cao. Nó s hu các tính cht din, nhit và hóa cht tuyt vi. Nó có th gi sc mnh c khí ca nó, êm ái và màu sc ban du khi s dng liên tc di nhit d 280 ° C (max. Nhit d làm vic di 385 d 10 ~ 20sec).
Ngoài ra, nó có u dim là d dàng gia c^ong, cng d cao và có th d dàng gia c^ong thành các b phn c khí dc bit. un m^o dun ca nó là 20000psi và nó có th gi modulus un mình cho 15000 psi khi nang lng và nhit dc gia tang. DHS8100, DAS8150, DOS8500 là kh^ong thích hp cho halogen có cha th^ong. Vì vy, chúng t^oi khuyên bn nên th^ong lng cht chng lp DFR8580 thuc ORM1 hoc ORH1R th^ong. DFR8580 dc thit k dc bit d gii quyt vn d này và nó c~ung gii quyt dc vn d kh^ong có th^ong lng an mòn nhit d cao và tui th ngn ca trn du.
Nha ca DFR8580 có th chu nhit d cao hn so vi ba loi khác. Nhit d liên tc có th là 300 ° C và nhit d trong ngn hn có th là 380 ° C. DFR8580 có tính cht chng th^ong tuyt vi. Khi nhit d ca phòng tm hàn là hn 260 ° C và s dng rng r~ai các th^ong cha th^ong lng ca halogen hoc axit dicarboxylic, chúng t^oi khuyên bn nên s dng DFR8580.

Tổng quan
Dá tng hp (Durostone)
Kích thc (mm) C^an nng(ki-l^o-gam) Kích thc (mm) C^an nng(ki-l^o-gam)
3 x 1020 x 1220 7.093 12 x 1020 x 1220 28.372
4 x 1020 x 1220 9.457 14 x 1020 x 1220 33.101
5 x 1020 x 1220 11.822 15 x 1020 x 1220 35.465
6 x 1020 x 1220 14.186 16 x 1020 x 1220 37.830
8 x 1020 x 1220 18.915 18 x 1020 x 1220 42.559
10 x 1020 x 1220 23.644 20 x 1020 x 1220 47.290
25 x 1020 x 1220 59.109 30 x 1020 x 1220 70.931

 

Dá tng hp (Durostone)
Kích thc (mm) C^an nng(ki-l^o-gam) Kích thc (mm) C^an nng(ki-l^o-gam)
3 x 1220 x 2440 16.968 12 x 1220 x 2440 67.871
4 x 1220 x 2440 22.624 14 x 1220 x 2440 79.183
5 x 1220 x 2440 28.280 15 x 1220 x 2440 84.839
6 x 1220 x 2440 33.936 16 x 1220 x 2440 90.495
8 x 1220 x 2440 45.247 18 x 1220 x 2440 101.807
10 x 1220 x 2440 56.560 20 x 1220 x 2440 113.118
25 x 1220 x 2440 141.398 30 x 1220 x 2440 169.678

 

Dá tng hp (Durostone)
Tên M^o hình ng dng Hình nh
Nhit d cao tm composite vt liu c bn: si thy tinh mat DAS8150 Chi phí kinh t, th^ong thng tui th làm vic, yêu cu chung cho warpness pallet sóng hàn và kích thc nh mang reflow hàn.
Nhit d cao tm composite vt liu c bn: si thy tinh mat DAS8850 'Ap dng cho các yêu cu cao ca pallet sóng hàn và h~ang hàn reflow. Tui th làm vic, kh nang chng an mòn, chng bin dng, và kh nang chng nhit d cao ca DAS8150.
Nhit d cao tm composite vt liu c bn: si thy tinh mat DAS9000 So sánh vi Roechling & Isola CDM68910, cht lng là nh nhau, và s hu hiu sut tt hn, áp dng cho LG, SONY, SAMSUNG, Flextronics, doanh nghip Foxconn, có yêu cu nghiêm ngt cht lng nh d phng tuyt vi, b mt, chu nhit và chng bin dng, s dng pallet hàn sóng kích thc ln và tàu s^an bay reflow hàn. M^o hình này là mt s thay th tt cho Roechling adn Isola vt liu.
Nhit d cao tm composite vt liu c bn: vi si thy tinh PBF9000 Tng dng vi Nht Bn Ricocel, cùng cht lng và hiu sut tuyt vi, áp dng cho máy ch ln mainboard kích thc và yêu cu nhit d cao m^oi trng và chng bin dng, d chính xác ngành c^ong nghip gia c^ong.
Nhit d cao tm composite vt liu c bn: si thy tinh mat DOS8500 Tng dng vi CDM68940, gii thiu cho reflow quang mang hàn và th nghim t dng-quang.

 

Tên: Rylar(R) Durostone tm
Màu sc bao gm: Black
Các Loi: Tm
 

Durostone bên c^ong ty chúng t^oi có 5 loi , mi loi s dng trong nhng diu kin và m^oi trng và thi gian s dng khác nhau , vì vy d ngh khách hàng cung cp nhng th^ong tin c th v m^oi trng làm vic cho c^ong ty chúng t^oi . C^ong ty chúng t^oi s can c vào nhng th^ong tin dó d giúp bn chn la loi nào phù hp nht.

Dc dim

chu nhit d cao
Nha tm hn hp chu nhit d cao có th chu nhit d cc cao mà kh^ong cn hi quy. Nó có th làm vic liên tc di nhit d 280 ℃ -300 ℃, nhit d làm vic ca nó trong ngn hn có th dt dn 380 ℃.
dn nhit thp
chu nhit d cao t hp có tính dn nhit thp so vi hp kim nh^om, thép kh^ong g và titan. Vì vy, nó là vt liu tt nht phù hp cho pallet sóng hàn và PCB khu^on. Dng thi, nó có th truyn nhit ra nh d gá kim loi.
n dnh Dimensional di nhit d cao
Nhit d cao cht kháng tng hp dc thc hin bi tính cht nha cao và nha dc bit có th chu di xe dp nhit. Và nó vn có th làm vic và nhn dc kh^ong có hiu lc di vi các can h di nhit d hàn.
tính cht c hc tt
Nha và mat kính tm si composite kính chu nhit d cao dm bo là nguyên liu cc k`y khó khan bi cán. Nó làm cho nó tr nên d dàng gia c^ong, thit k mnh m, các loi khác nhau và phù hp cho pallet PCB hàn.
cuc sng Long

 

Các ng dng

Sóng hàn pallet và reflow pallet
linh kin din t, t dng mc
Solder dán màn hình in n
SMT Surface Mount ngh
IR reflow cha
trc tuyn th nghim khu^on

phn phn ch bin

Bn có cn dch v c^ong?
1. chuyên nghip di ng~u k thut báo giá cho bn
2. Máy gia c^ong chuyên nghip tùy chnh cho bn
3. Trc khi cung cp mu bn d xác nhn cht lng

 

Bng dliu