Nhựa PC ESD

Benlonate(R) ESD PC Nha PC tên vit tt ca nha Polycarbonate, là nha nhit do trong sut .Nha PC ESD ( nha PC chng t~inh din ) thng thy thng là nha PC chng t~inh din trên b mt , chính là k thut m mt lp màng cng chng t~inh din trên b mt nha PC th^ong thng . Trên c s va gi dc nhng dc tính vt l'y vn có ca nha PC va có kh nang chng t~inh din . Khi din tr b mt dt trong khong t 106~108Ω dc coi là trng thái kh nang chng t~inh din tt nht , có tác dng chng bi bám dính hay tích t , tránh nhng nguy c do hin tng t~inh din g^ay ra , nhm dáp ng yêu cu dc bit trong thi di c^ong ngh cao .

Tổng quan
Benlonate(R) ESD / Chng t~inh PC t
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
2mm-15mm 1000 x 2000mm
2mm-15mm 1200mm x 2400mm
2mm-15mm 1212 x 2424mm

Tên: Benlonate(R) ESD / chng t~inh din PC (ESD polycarbonate sheet)
Màu sc bao gm: trong sut
Các Loi: dng Tm

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

 

Dc dim

1.Chng va dp và chu nhit d cao vt tri
2.Giá tr din tr b mt 106~108Ω , tính nang chng t~inh din rt tt
3.D cng b mt cao , chng chày xc tt
4.Nhìn bên ngoài rt dp , b mt láng bóng , bng phng , kh nang xuyên thu ánh lên dn trên 80%
5.Mc d chng cháy là UL-94: V-0~V-2, tính nang chng cháy u vit
6. Chng t~inh din , kh^ong hút các cht bn ,c~ung có tác dng ngan nga nhng cht bn có liên quan trong khi thao tác ch to yêu cu v d sch , dng thi phòng tránh nhng nhc dim hin ti và tim m do ESD g^ay ra
7. Duy trì kh nang tn nhit trong trng thái t~inh
8.Kháng hóa cht tt

 

Các ng dng

1.Tm PC ESD dc s dng rng r~ai trong l~inh vc x^ay dng phòng sch , s dng trong các ngành nh : c^ong nghip bán dn , c^ong nghip LCD , thit b din t , vi din t , din t din lnh , th^ong tin ch to , thit b chính xác , ch to quang hc , ngành dc , c^ong ngh sinh hc .
2.Làm np dy các thit b trong phòng sch , làm vách ngan gia các phòng ca phòng sch , thit b phòng sch , làm np dy ca kính him vi , các thit b c^ong ngh và ca ngoi quan
3. Làm d gá din t
4. S dng trong l~inh vc ch to các thit b nhy cm vi t~inh din , bo v và khng ch phóng din trong m^oi trng cháy n

Ph Nhiu ch bin


Bn có cn dch v c^ong?
1. chuyên nghip di ng~u k thut báo giá cho bn
2. Máy gia c^ong chuyên nghip tùy chnh cho bn
3. Trc khi cung cp mu bn d xác nhn cht lng