Nhựa PMMA ESD (Mica chống tĩnh điện )

Lasenic(R) ESD PMMA Nha PMMA là vit tt ca polymethyl met-hacrylate .Nha PMMA ESD thng thy trên th trng là loi chng t~inh din trên b mt. Dó chính là c^ong ngh ph lp chng t~inh din trên b mt PMMA to ra mt lp màng cng chng t~inh din . Trên c s bo dm toàn b dc tính vt l'y vn có ca vt liu dng thi có kh nang chng t~inh din , giá tr din tr b mt khi trong khong 106_ 108 Ω là trng thái chng t~inh din tt nht , có kh nang chng bi tích t , tránh nhng thit hi do t~inh din g^ay ra , nhm dáp ng dc yêu cu dc bit trong ngành sn xut c^ong ngh cao

Tổng quan
Lasenic(R) ESD / Chng t~inh PMMA tm
b dy (mm) Chiu rng × Chiu dài (mm)
2-15mm 1000 x 2000mm
2-15mm 1200 x 2400mm

Tên: Lasenic(R) ESD / chng t~inh din PMMA (ESD Perspex t hoc ESD acrylic)
Màu sc bao gm: Trong sut
Các Loi: dng Tm

Note.Remarks
1. kích thc khác, màu sc có th dc tùy chnh.
2. Chiu dài, chiu rng, dng kính và d dày dung sai có th thay di bi nhà sn xut.
3. Mt s lp có sn trong các màu sc khác nhau.

 

Dc dim

1.Giá tr din tr b mt 106~108Ω, có kh nang chng t~inh din u vit
2.D cng b mt so vi cht liu nha ban du cao , gim thiu b v , st m , try xc trên b mt tm
3. Nhìn rt dp , b mt láng bóng , rt bng phng , kh nang xuyên thu ánh lên dn trên 90%
4.Tính nang chng t~inh din kh^ong b nh hng ca nhit d và d m ,duy trì kh nang tn nhit trong trng thái t~inh
5. Chng t~inh din , kh^ong hút các cht bn ,c~ung có tác dng ngan nga nhng cht bn có liên quan trong khi thao tác ch to yêu cu v d sch , dng thi phòng tránh nhng nhc dim hin ti và tim m do ESD g^ay ra

 

Các ng dng

 


1.Tm PMMA ESD dc s dng rng r~ai trong l~inh vc x^ay dng phòng sch , s dng trong các ngành nh : c^ong nghip bán dn , c^ong nghip LCD , thit b din t , vi din t , din t din lnh , th^ong tin ch to , thit b chính xác , ch to quang hc , ngành dc , c^ong ngh sinh hc .
2.Làm np dy các thit b trong phòng sch , làm vách ngan gia các phòng ca phòng sch , thit b phòng sch , làm np dy ca kính him vi , các thit b c^ong ngh và ca ngoi quan
3.Làm d gá din t
4.S dng trong l~inh vc ch to các thit b nhy cm vi t~inh din , bo v và khng ch phóng din trong m^oi trng cháy n

Ph Nhiu ch bin


Bn có cn dch v c^ong?
1. chuyên nghip di ng~u k thut báo giá cho bn
2. Máy gia c^ong chuyên nghip tùy chnh cho bn
3. Trc khi cung cp mu bn d xác nhn cht lng

 

Bng dliu